| Blahoželáme! | Bardejov 

Sieťová infraštruktúra

Sieťová infraštruktúra je neoddeliteľnou súčasťou IT systémov. Je základom fungovania ľubovolného informačného systému prevádzkovaného na viac ako jednom PC.
Spoločnosť Proxis, spol. s r.o. sa zaoberá kompletnou dodávkou dátových sietí v postupnosti:

 • plánovanie
 • návrh topológie siete
 • projektovanie
 • výstavba
 • správa a údržba/profilaktika*

Pasívne sieťové prvky (štruktúrovaná kabeláž)

Štruktúrovaná kabeláž pozostáva zo základného prvku infraštruktúry moderných lokálnych počítačových sietí (LAN). Základným znakom štruktúrovanej kabeláže je jej univerzálnosť, ktorá garantuje použiteľnosť kabeláže pre potrebu prenosu dát a hlasu, obrazu, zabezpečovacieho systému a prenos informácií pre meranie a reguláciu. Kabeláž môže byť:

 • metalická - používa sa pri prenosových rýchlostiach do 10Gbps na 100 m
 • optická - vyznačuje sa odolnosťou proti rušeniu, používa sa pri väčších vzdialenostiach, vyšších prenosových rýchlostiach (neobmedzene – 10Gbps). Optické káble sú ideálne pre inštalácie v prostredí s elektromagnetickým rušením (výrobné haly), odpadá tým problematika súbežnosti v trasách so silovými rozvodmi. Používa sa ako hlavné prepojenie medzi dátovými centrami, a to v rámci objektu, medzi objektami v rámci areálu, mesta, atď.

Aktívne sieťové prvky

Aktívne prvky LAN sú zariadenia, ktoré navzájom prepájajú všetky komponenty počítačovej siete vo vnútri areálu alebo budovy, ako sú počítače, tlačiarne, servery, IP telefóny a iné. Aktívne prvky ovplyvňujú kľúčové parametre siete, ktorými sú:

 • logická topológia
 • rýchlosť
 • priepustnosť
 • škálovatelnosť

Medzi aktívne sieťové prvky, ktoré zasahujú do diania v počítačovej sieti sa zaraďujú:

 • prevodník (transceiver) - zosilňuje prenášaný signál, premieňa ho z jedného typu na iný
 • opakovač (repeater) - zosilňuje a zregeneruje prenášaný elektrický signál. Je najjednoduchším aktívnym prvkom. Používa sa na prepojovanie rovnakých typov sieťových segmentov.
 • rozbočovač (hub) - základnou funkciou je rozbočovanie signálu a vetvenie siete. Je nepostrádateľným prvkom hviezdicovej topológie. Používa sa na pripojenie viacerých koncových zariadení.
 • prepínač (switch) - funkčne je podobný mostu, môže sa označovať aj ako viacportový most. Zasiela údaje len na port, pre ktorý sú určené. Prichádzajúce pakety filtruje na základe adresy alebo protokolu a následne ich posiela ďalej. Filtrácia paketov sa realizuje medzi jednotlivými portami.
 • most (bridge) - sieťové zariadenie, ktoré sa používa pri prepojení dvoch LAN sietí. Hlavnou úlohou je preposielať pakety do vzájomne prepojených sietí na základe analýzy ich adries. Umožňuje rozdeliť veľkú sieť na menšie jednotky, a tým zlepšiť jej parametre. Zosilňuje prenášaný signál a pracuje na druhej – linkovej vrstve ISO/OSI modelu. Slúži ako ochrana proti nebezpečným sieťovým chybám a umožňuje predĺženie siete. Výhodou - dokáže prepojiť dve siete rôznych štandardov.
 • smerovač (router) - sprostredkováva prenos dát medzi dvomi alebo viacerými počítačovými sieťami. Hlavnou úlohou je smerovať dáta v sieti.Používa sa na prepájanie rôznych sietí s rovnakým prenosovým protokolom. 
 • kombinácia most/smerovač (brouter) - kombinuje prepojovacie funkcie mosta a smerovača. Jeho nutnosť vyplýva z potreby prepojovania rôznych typov siete LAN a rôznych prenosových protokolov.
 • brána (gateway) - najzložitejší aktívny prepojovací prvok siete. Používa sa pre prepojovanie úplne odlišných sieťových architektúr. Musí zabezpečiť prevod medzi odlišnými sieťovými koncepciami.

 

* profilaktika - pravidelná kontrolná, nastavovacia a kalibračná činnosť k zabezpečeniu presnej činnosti technológií, prístrojov a zariadení